TÀI LIỆU CÔNG CHỨC HC MÃ NHÓM Y TẾ

TÀI LIỆU CÔNG CHỨC HC MÃ NHÓM Y TẾ

09:58 - 06/08/2019

DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN THI

MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH: MN: YT (Y TẾ)

TẠI KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC HÀNH CHÍNH NĂM 2019

THAM KHẢO TP. HÀ NỘI

 

 

 1. Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND ngày 08/9/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thành phố Hà Nội (Toàn văn).
 2. Quyết định 2813/QĐ-UBND ngày 21/6/2012 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống y tế thành phố Hà Nội năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Điều 1: Mục I, mục III

 1. Luật Bảo vệ sức khỏe nhân dân Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa VIII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 30 tháng 6 năm 1989.

Các điều: 3; 4; 48; 52; 53;

 1. Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009 Quốc hội thông qua, có hiệu lực từ 01/01/2011.

Các điều: 2; 5; 6; 18; 29

 1. Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12, đã được Ủy ban Thường vụ QH khóa 12 thông qua ngày 17/6/2010, có hiệu lực từ 01/7/2011.

Các điều: 2; 3; 4; 5; 6

 1. Nghị định 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 02/02/2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm, có hiệu lực từ ngày 02/02/2018

Các điều: 36; 40

 1. Luật Dược số 105/2016/QH13 ban hành 16/4/2016 có hiệu lực kể từ 01/01/2017

Các điều: 4; 6; 7; 8; 9; 84

 1. Pháp lệnh Dân số của Ủy ban Thường vụ Quốc hội số 06/2003/PL-UBTVQH11 ngày 09 tháng 01 năm 2003, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2003; Pháp lệnh số 08/2008/PL-UBTVQH12 ngày 27/12/2008 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 12, sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh Dân số.

- Các Điều: 3; 4; 5; 10; 38.

 1. Pháp lệnh số 08/2008/PL-UBTVQH12 ngày 27/12/2008 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh Dân số (Pháp lệnh sửa đổi)
 2. Nghị quyết 20/NQ-TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới” (Toàn văn)
 3. Nghị Quyết số 21-NQ/TW ngày 25/20//2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Về công tác dân số trong tình hình mới”

(Toàn văn)

 1. Quyết định 153/2006/QĐ-TTg ngày 30/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống y tế Việt Nam giai đoạn đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020.

Điều 1: Phần 3, Phần 4./.

 

TÀI LIỆU CÔNG CHỨC HC MÃ NHÓM VĂN HÓA-THỂ THAO
TÀI LIỆU CÔNG CHỨC HC MÃ NHÓM THANH TRA
TÀI LIỆU CÔNG CHỨC HC MÃ NHÓM THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TÀI LIỆU CÔNG CHỨC HC MÃ NHÓM TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TÀI LIỆU CÔNG CHỨC HC MÃ NHÓM QUY HOẠCH-KIẾN TRÚC