TÀI LIỆU CÔNG CHỨC HC MÃ NHÓM TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TÀI LIỆU CÔNG CHỨC HC MÃ NHÓM TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

10:02 - 06/08/2019

DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN THI

MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH: MN: TN

(TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG)

TẠI VÒNG 2 KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC HÀNH CHÍNH NĂM 2019

THAM KHẢO TP. HÀ NỘI

 

 1. Thông tư liên tịch số 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV ngày 28/8/2014 của liên Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW, Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc UBND huyện, quận, thị xã thuộc tỉnh (Toàn bộ văn bản).
 2. Luật Đất đai năm 2013 số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013:

Chương 1: Từ Điều 1 đến Điều 12;

Chương 2: Từ Điều 13 đến Điều 28;

Chương 4: Các Điều 35, 36, 37, 39, 40, 49;

Chương 5: Từ Điều 52 đến Điều 59;

Chương 7: Từ Điều 95 đến Điều 105;

Chương 8: Từ Điều 112 đến 114;

Chương 9: Từ Điều 120 đến Điều 124;

Chương 10: Các Điều 125, 126;

Chương 11: Từ Điều 166 đến Điều 178;

Chương 12: Từ Điều 195 đến 197;

Chương 13: Từ Điều 201 đến 203;

 1. Nghị định số: 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai:

Điều 4, 9, 60, 88, 89, 97.

 1. Nghị định số: 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai:

Gồm: Khoản 3 Điều 2, Khoản 10 Điều 2, Khoản 57 Điều 2

 1. Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai:

Điều 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15, 16, 18, 21.

 1. Luật Bảo vệ Môi trường năm 2014 số 55/2014/QH13 ngày 23 tháng 06 của năm 2014:

Điều 4 đến Điều 8;

Điều 13, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34;

Từ Điều 39 đến Điều 48. Điều 52, 53, 54, 58, 62, 64;

Điều 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 85, 86, 87, 88, 89, 99, 100, 101, 104, 139, 143, 147, 148, 151. Điều 159 đến Điều 162.

 1. Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường:

Điều 1, 2, 4, 5, 6, 48, 50, 53, 56.

 1. Luật Tài nguyên nước năm 2012 số 17/2012/QH13:

Điều 7, 13, 28, 71, 73, 76

 1. Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Tài nguyên nước:

Điều 6, 7, 8, 9, 17, 28, 29, 45

 1. Nghị định 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước:

Điều 10, 15, 16

 1. Nghị định số 167/2018/NĐ-CP ngày 26/12/2018 của Chính phủ quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất: Điều 15
 2. Luật Khoáng sản năm 2010 số 60/2010/QH12: Diều 81.
 3. Luật Khí tượng thủy văn 2015 số 90/2015/QH13:

Từ Điều 33 đến Điều 37.

 1. Thông tư số 08/2016/TT-BTNMT ngày 16/5/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và đánh giá khí hậu quốc gia: Toàn bộ văn bản.
 2. Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ngày 24/05/2018 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định quản lý nhà nước về hoạt động khí tượng thủy văn trên địa bàn thành phố Hà Nội (Toàn bộ văn bản)./.
TÀI LIỆU CÔNG CHỨC HC MÃ NHÓM VĂN HÓA-THỂ THAO
TÀI LIỆU CÔNG CHỨC HC MÃ NHÓM THANH TRA
TÀI LIỆU CÔNG CHỨC HC MÃ NHÓM THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TÀI LIỆU CÔNG CHỨC HC MÃ NHÓM QUY HOẠCH-KIẾN TRÚC
TÀI LIỆU CÔNG CHỨC HC MÃ NHÓM NGOẠI VỤ