DANH SÁCH TÊN LUẬN ÁN ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG

DANH SÁCH TÊN LUẬN ÁN ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG

10:37 - 30/07/2019

ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG

STT

TÊN TÁC GIẢ

TÊN ĐỀ TÀI

1

BÙI DUY LINH

NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÀNH DỊCH VỤ LOGISTICS VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ

2

BÙI HOÀNG LÂN

MARKETING ĐIỆN TỬ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU CỦA VIỆT NAM - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP VẬN DỤNG

3

BÙI THỊ THANH NGA

TÁC ĐỘNG CỦA TỰ DO HÓA THƯƠNG MẠI ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRONG LĨNH VỰC VẬN TẢI BIỂN TẠI HẢI PHÒNG

4

BÙI THU HIỀN

QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG TRONG MỐI QUAN HỆ VỚI HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP DƯỢC PHẨM NIÊM YẾT TRÊN TTCK VIỆT NAM

5

CAO THỊ HỒNG VINH

MỐI QUAN HỆ QUA LẠI GIỮA NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI (FDI) VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA VIỆT NAM

6

NGUYỄN CHÍ TRANH

HOÀN THIỆN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CHO CÁC DOANH NGHIỆP DU LỊCH VIỆT NAM TRONG TIẾN TRÌNH TOÀN CẦU HÓA

7

NGUYỄN ĐỨC NHÂN

NGHIÊN CỨU MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA

KHÁCH HÀNG TẠI CÁC CÔNG TY BẢO HIỂM NHÂN THỌ VIỆT NAM

8

NGUYỄN LAN ANH

THÂM HỤT KÉP TẠI VIỆT NAM: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

9

NGUYỄN QUỐC PHƯƠNG

QUẢN TRỊ DOANH THU TRÊN CÁC ĐƯỜNG BAY QUỐC TẾ CỦA VIETNAM AIRLINES

10

NGUYỄN THỊ HOA HỒNG

NGHIÊN CỨU HOẠT ĐỘNG MUA LẠI CỔ PHIẾU TẠI CÁC CÔNG TY TRONG NGÀNH CÔNG NGHIỆP NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

11

NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN

ỨNG DỤNG QUẢN TRỊ NGUỒN LỰC DOANH NGHIỆP (ENTERPRISE RESOURCE PLANNING – ERP) CỦA CÁC DOANH NGHIỆP BÁN LẺ TRÊN THẾ GIỚI: BÀI HỌC KINH NGHIỆM VÀ GIẢI PHÁP CHO DOANH NGHIỆP VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH CẠNH TRANH VÀ

ĐỔI MỚI MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG

12

NGUYỄN THỊ KHÁNH CHI

NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC TRIỂN KHAI GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG ĐIỆN TỬ TẠI HÃNG HÀNG KHÔNG QUỐC GIA VIỆT NAM

13

NGUYỄN THỊ MINH HÀ

DIGITAL MARKETING Ở MỘT SỐ QUỐC GIA PHÁT TRIỂN VÀ VIỆC ÁP DỤNG VÀO CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC CỦA VIỆT NAM

14

TRẦN NGUYÊN CHẤT

CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ CỦA HOA KỲ VÀ CÁC GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU HÀNG HÓA CỦA VIỆT NAM SANG THỊ TRƯỜNG HOA KỲ

15

TRẦN TÚ UYÊN

ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN THEO HOẠT ĐỘNG (ABC) ĐỂ TÍNH CHI PHÍ VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÁC CÔNG TY DƯỢC PHẨM NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

16

TRẦN TUẤN MINH

CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP AN NINH TẠI TỔNG CỤC HẬU CẦN KỸ THUẬT (BỘ CÔNG AN)

 

DANH SÁCH TÊN LUẬN ÁN HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VN
DANH SÁCH TÊN LUẬN ÁN HỌC VIỆN NGOẠI GIAO
DANH SÁCH TÊN LUẬN ÁN HỌC VIỆN NGÂN HÀNG
DANH SÁCH TÊN LUẬN ÁN HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
DANH SÁCH TÊN LUẬN ÁN ĐẠI HỌC XÂY DỰNG