TÀI LIỆU CÔNG CHỨC HC MÃ NHÓM TÀI CHÍNH 2

TÀI LIỆU CÔNG CHỨC HC MÃ NHÓM TÀI CHÍNH 2

09:56 - 06/08/2019

DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN THI

MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH: MN: TC2 (TÀI CHÍNH 2)

TẠI KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC HÀNH CHÍNH NĂM 2019

THAM KHẢO TP. HÀ NỘI

 

 

  1. Luật Ngân sách nhà nước năm 2015:

Điều 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 30, 31.

  1. Luật Giá năm 2012: Điều 1, 2, 4, 5.
  2. Luật Phí và lệ phí: Điều 1, 2, 21, 22.
  3. Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017:

Điều 1, 2, 5, 6, 10, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23.

  1. Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công:

Điều 1, 2: Điều 17 đến Điều 36.

  1. Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập:

Điều 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26.

  1. Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công:

Điều 1 đến Điều 7

  1. Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND ngày 05/12/2016 của HĐND thành phố Hà Nội về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách; tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách và định mức phân bổ chi ngân sách thành phố Hà Nội giai đoạn 2017 – 2020:

Phụ lục 01, phụ lục 02

  1. Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND ngày 05/7/2018 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hà Nội:

Điều 1 đến Điều 11

  1. Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND ngày 19/6/2016 của UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quy định phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố Hà Nội./.

 

 

TÀI LIỆU CÔNG CHỨC HC MÃ NHÓM VĂN HÓA-THỂ THAO
TÀI LIỆU CÔNG CHỨC HC MÃ NHÓM THANH TRA
TÀI LIỆU CÔNG CHỨC HC MÃ NHÓM THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TÀI LIỆU CÔNG CHỨC HC MÃ NHÓM TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TÀI LIỆU CÔNG CHỨC HC MÃ NHÓM QUY HOẠCH-KIẾN TRÚC